stiahnuť pdf
StanovySTANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Bezpečné CykloSlovensko

 

Článok 1
Základné ustanovenia

  • Združenie  (ďalej iba združenie) bolo založené rozhodnutím  jeho zakladajúcich členov a schválením týchto stanov. Združenie je dobrovoľná, nepolitická a nezisková organizácia, založená v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou.

 

Článok 2
Názov združenia

Názov združenia je: Občianske združenie Bezpečné CykloSlovensko

 (skratka OZ BeCyS).

 

Článok 3
Sídlo združenia

Sídlo združenia  je:
v Bratislave

 

           
Článok 4
Ciele

4.1. Hlavným cieľom občianskeho združenia je skvalitnenie podmienok a propagácia cyklodopravy na území Dunajského regiónu, najmä Slovenska, najmä:

 • podporovať rozvoj a propagáciu cykloturistiky a cykloturizmu
 • motivovať ľudí používať bicykel ako doprvaný prostriedok
 • napomôcť dobudovaniu cyklistickej infraštruktúry (podpora a realizácia ciest pre nemotorové vozidlá - cyklotrás a  k tomu prislúchajúcich zariadení s cieľom zvýšiť bezpečnosť a vytvoriť podmienky pre každodenné použitie bicykla na celom Slovensku)
 • zvýšenie priority cyklodopravy na úroveň hromadnej dopravy a tak dosiahnutie prednostného postavenia pri stavebných povoleniach, územných plánoch a všetkých zákonoch týkajúcich sa dopravy osôb
 • združovať občanov, ktorí majú hlbší záujem o cyklistickú dopravu
 • spolupracovať s inými organizáciami pri rozvoji cyklistickej dopravy, najmä pri zabezpečovaní projektovej prípravy, výstavby a pri realizácii cyklistickej infraštruktúry
 • podpora a organizácia aktivít zameraných na rozvoj a propagáciu tohto Dunajského regiónu, predovšetkým Slovenka ako destinácie cestovného ruchu.
 • vykonávanie verejnoprospešnej činnosti zameranej na vytváranie podmienok pre skvalitnenie produktu cestovného ruchu a zlepšenie životného prostredia súvisiacich s CR, (odstraňovanie čiernych skládok, úprava zarasteného chotára, značkovanie, výstavba a údržba turistických a cyklistických chodníkov, osadzovanie máp a informačných panelov, a i.)
 • realizácia aktivít zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia, aktivity zamerané na posilňovanie environmentálneho povedomia a aktívne využívanie voľného času pre dobro človeka a životného prostredia
 • ochrana tradícií, kultúrnych hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, historických a duchovných hodnôt
 • podpora a rozvoj komunitného života v oblasti kultúry, vzdelania,  športu a cestovného ruchu
 • skvalitnenie života občanov a návštevníkov tohto regiónu a podiel na dosiahnutí trvalo udržateľného rozvoja
 • rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti, organizovanie, prípadne spoluorganizovanie trvalých, periodických a jednorázových kultúrno-spoločenských, umeleckých, športových, dobročinných akcií a iných akcií, propagujúcich a prezentujúcich záujmové územie doma i v zahraničí
 • príprava, riadenie a realizácia domácich aj cezhraničných projektov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v Dunajskom regióne, v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a v ostatných spomenutých oblastiach
 • sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností z iných občianskych združení
 • ochrana ľudských práv, podpora kultúry národnostných menšín a etnických skupín.

 

Článok 5
Členstvo

  • Členom združenia sa môže stať každý kto sa stotožní s jeho cieľmi z článku 4. a  súhlasí s jeho stanovami a to na základe písomnej žiadosti.

 

  • Členmi združenia môžu byť:

 

 • fyzické osoby staršie ako 18 rokov,
 • mestá, obce a iné právnické osoby, v zmysle §18 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

5.3 Združenie rozlišuje nasledovné druhy členstva:

a) zakladajúci členovia – členovia, ktorí združenie založili a schválili prvé znenie stanov,

b) riadni členovia – fyzické osoby (staršie ako 18 rokov), právnické osoby, v zmysle §18 ods.2 Občianskeho zákonníka. Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky adresovanej správnej rade združenia a jej následného rozhodnutia. Uchádzač sa stáva platným členom združenia po prijatí písomného potvrdenia registrácie, zaplatenia registračného poplatku a členského príspevku riadneho člena na príslušný kalendárny rok.

c) podporujúci členovia – ľubovoľné fyzické osoby, staršie ako 18 rokov, a právnické osoby, ktoré prejavia o tento druh členstva záujem a finančne, alebo materiálne podporia činnosť združenia. Uchádzač sa stáva podporujúcim členom podaním prihlášky a poskytnutím finančnej alebo materiálnej podpory združenia aspoň vo výške  ročného členského príspevku riadneho člena na príslušný kalendárny rok.

d) čestní členovia – správna rada združenia priznáva čestné členstvo bez písomnej prihlášky, na základe návrhu členov a to nadpolovičnou väčšinou hlasov.

  • Členstvo zaniká splnením aspoň jednej z týchto podmienok:

 

 • vystúpením člena,
 • vylúčením člena v prípade jednania v neprospech združenia, alebo ak je v rozpore s jeho poslaním, alebo v prípade porušenia Stanov združenia; o vylúčení rozhoduje Správna rada nadpolovičnou väčšinou hlasov,
 • z dôvodu neuhradenia členského príspevku na príslušný kalendárny rok a to ani po výzve,
 • úmrtím člena, zánikom právnickej osoby, ak jej práva a povinnosti neprechádzajú na jej právneho zástupcu,
 • zánikom združenia.
  • Práva členov združenia:

 

 • aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia alebo na jeho jednotlivých aktivitách,
 • byť pravidelne informovaný o činnosti združenia,
 • voliť orgány združenia a prostredníctvom zvolených orgánov sa zúčastňovať na kontrole činnosti združenia vrátane finančného hospodárenia (len riadni a zakladajúci členovia),
 • byť volení do orgánov združenia (len riadni a zakladajúci členovia),
 • zúčastňovať sa na podujatiach združenia,
 • predkladať podnety, návrhy, pripomienky, námietky na zlepšenie činnosti združenia a majú právo na vysvetlenie,
 • vystúpiť a zrušiť tak svoje členstvo v združení,
 • využívať informácie a služby združenia.

 

  • Povinnosti členov združenia:
 • dodržiavať stanovy združenia,
 • aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach Valného zhromaždenia a dodržiavať všetky ním prijaté uznesenia,
 • uhrádzať ročné členské príspevky (výšku určí správna rada) v stanovenej lehote,
 • poskytovať združeniu pravdivé údaje pre účel evidencie a pre schválené účely,
 • členovia zvolení do orgánov združenia sa musia aktívne zapájať do činnosti týchto orgánov.

 

 

Článok 6
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

  • Valné zhromaždenie

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Na jeho rokovaniach sa zúčastňujú riadni a zakladajúci členovia s riadnym hlasom a ostatní členovia s poradným hlasom.
Valného zhromaždenia sa zúčastňujú jednotliví členovia a právnické osoby sú zastúpené jedným zástupcom. V prípade, že sa niektorý z členov nemôže schôdze zúčastniť je oprávnený splnomocniť iného člena, alebo svojho zástupcu pri prijímaní uznesení. Na valné zhromaždenia združenia je možné prizývať aj nečlenov združenia, ktorých prítomnosť je vhodná, žiadaná, alebo nevyhnutná. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho riadnych a zakladajúcich členov. Rozhodnutia valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych a zakladajúcich členov. V prípade neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny riadnych a zakladajúcich členov, po čakacej dobe 15 minút, platí zásada nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných riadnych a zakladajúcich členov. Valné zhromaždenie je zvolávané správnou radou minimálne raz ročne. Správna rada pripraví aj program valného zhromaždenia. Zasadnutie valného zhromaždenia vedie predseda Správnej rady, alebo ním poverená osoba. Na základe rozhodnutia Správnej rady, alebo keď o to písomne požiadajú minimálne traja riadni alebo  zakladajúci členovia z dôvodu mimoriadnej situácie, môže byť zvolané mimoriadne valné zhromaždenie.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 • schvaľovanie stanov združenia, ich prípadných zmien a doplnkov, vnútorných dokumentov združenia, rozpočtu a jeho čerpania, správ o činnosti združenia,
 • voliť a odvolávať členov Správnej rady a členov Revíznej komisie.
 • rozhodovať o záležitostiach strategického významu,
 • rozhodovať o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením, 
 • menovať likvidátora pri zániku združenia
 • rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých nerozhodujú iné orgány združenia.

 

  • Správna rada

 

 • je riadiacim orgánom združenia; tvoria ju piati členovia volení Valným zhromaždením na obdobie jedného roka. Prvú správnu radu volia členovia  prípravného výboru, pričom ich mandát trvá až do zvolenia členov správnej rady Valným zhromaždením
 • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
 • volí a odvoláva predsedu Správnej rady spomedzi svojich členov,
 • volí a odvoláva štatutárnych zástupcov združenia,
 • za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,
 • predkladá návrh vnútorných smerníc na schválenie Valnému zhromaždeniu,
 • schádza sa a rokuje minimálne jedenkrát za štvrťrok. Dodatočné zasadnutie správnej rady zvoláva jej predseda samostatne, alebo na žiadosť väčšiny jej členov v najbližšom možnom termíne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti;
 • správna rada je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov; rozhodnutia Správnej rady sa prijímajú konsenzom, alebo hlasovaním; rozhodnutie je prijaté ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Správnej rady a v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu; v prípade, že sa Správna rada nemôže stretnúť, jej rozhodnutia môžu byť prijaté aj písomným vyjadrením jednotlivých členov;
 • zabezpečuje plnenie rozhodnutí valného zhromaždenia, programov a plánov činnosti združenia vrátane ich materiálneho a finančného krytia, predkladá o tom valnému zhromaždeniu správy a navrhuje opatrenia;
 • rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia;
 • rozhoduje o prijatí nových členov združenia;
 • rozhoduje o vylúčení členov združenia, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia;
 • ak niektorý z členov Správnej rady z nejakých dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu, Správna rada si môže vybrať nového člena spomedzi  zakladajúcich  a  riadnych členov združenia, ktorý ho nahradí do konca daného funkčného obdobia.

Združenie má jedného štatutárneho zástupcu, ktorý je zároveň predsedom správnej rady. Štatutárny zástupca je oprávnený konať samostatne, rozhodovať v mene združenia a zastupovať ho navonok.

  • Revízna komisia

 

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ju traja členovia volení Valným zhromaždením na obdobie jedného roka. Prvú revíznu komisiu volia členovia prípravného výboru, pričom ich mandát trvá až do zvolenia členov revíznej komisie valným zhromaždením. Členstvo v revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v Správnej rade združenia. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.

Do pôsobnosti revíznej komisie patrí:
a) dozerať na dodržiavanie stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a vnútorných predpisov;
b) upozorňovať orgány na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,
c) kontrolovať spôsob hospodárenia a narábania s majetkom združenia;
d) dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a vnútornými
     predpismi.

Článok 7
Hospodárenie združenia

7.1  Majetok

Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu v súlade s vnútornými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie sa vykonáva v súlade s vnútornými predpismi a podlieha kontrole Revíznej komisie.

Majetok združenia tvoria:

Ÿ vstupné poplatky členov a členské príspevky (výšku stanovuje Správna rada pre
   každý kalendárny rok);
Ÿ dary od fyzických a právnických osôb;
Ÿ dotácie a granty od právnických osôb;
Ÿ výnosy z poradenských služieb;
Ÿ dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátnych fondov a rozpočtov obcí a VÚC, zdrojov EÚ a medzinárodných organizácií;
Ÿ úvery, pôžičky, úroky;
Ÿ príjmy z prenájmu a požičiavanie majetku;
Ÿ príjmy z vlastnej činnosti.

Majetok združenia môže byť použitý len na dosiahnutie vlastných cieľov, prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami.
Prostriedky a majetok združenia nie je možné použiť na propagandu alebo kampaň, na ovplyvnenie výsledkov akýchkoľvek konkrétnych volieb alebo na priamu, či nepriamu politickú kampaň.
Majetok združenia možno ponechať zmluvou o výpožičke na užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe na rovnaké ciele, na ktoré bolo združenie založené. V prípade, že fyzická, alebo právnická osoba poskytla združeniu dar, grant alebo príspevok na konkrétny účel, združenie je oprávnené ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, resp. spoločnosti, ktorá predmetný dar, grant alebo príspevok poskytla.

7.2  Rozpočet

Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá štatutár na posúdenie správnej rade, ktorá ho predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie. Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. marca kalendárneho roku.

 

Článok 8
Zánik združenia

Združenie zaniká:
                                                                                                                                                          
a) rozhodnutím Valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením a to väčšinou hlasov všetkých zakladajúcich a riadnych členov
b) rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.

Združenie zaniká dňom výmazu z registrácie na Ministerstve vnútra SR. Zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo zrušenie bez likvidácie.

Na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú ustanovenie paragrafu 69 a nasl. Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. Likvidačný zostatok sa prevedie na občianske združenie, ktoré bolo zriadené na podobný účel. Konkrétne občianske združenie určí rozhodnutím Správna rada. Všetok zostávajúci majetok a aktíva združenia musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely a to aj v prípade, ak prechádzajú na právneho zástupcu.

Likvidácia sa nevyžaduje v prípade, že majetok občianskeho združenia prechádza po zlúčení na iné občianske združenie.
Odmenu likvidátora určí Správna rada. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku združenia.

 

Článok 9
Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. Činnosť združenia a jeho orgánov ďalej usmerňujú vnútorné smernice.

V Bratislave, dňa 30. augusta 2011

 

Najnovšie články
J. Nagy: "Cyklisti sú na Slovensku ohrozovaným druhom, utláčanou menšinou na cestách. Preto musíme cyklistov pozitívne diskriminovať."

"V západnej Európe podporujú cyklodopravu ako zdravú, environmentálne prijateľnú alternatívnu dopravu, ktorá má často prednosť pred autami," povedal na večernej diskusii minister životného prostredia József Nagy, ktorého kompetencia je aj tvorba zdravého a udržateľného životného prostredia. Diskusiu formou "hydeparku" so zástupcami viacerých inštitúcií zodpovedných za dopravu, podporu cyklistiky, budovanie cyklistických chodníkov i životné prostredie pripravilo OZ Cyklokoalícia.

 

„Na Slovensku sú cyklisti vytláčaní na hrádze a turistické chodníky a nikto nerieši cyklodopravu. Cyklocesty sú fajn, ale cyklodopravu treba integrovať aj do existujúcej siete ciest a nie segregovať len na cyklochodníky. Tie sú drahé a často pre ne nie je priestor alebo idú na úkor mestskej zelene,“ povedal v diskusii minister životného prostredia József Nagy, a dodal: „Pre časté nepochopenie, alibizmus, ignoranciu až aroganciu úradov voči cyklopožiadavkám predložíme celoslovenské riešenie: Legislatívne pozdvihneme cyklodopravu nad autodopravu.“

 

Do Európskeho týždňa mobility sa aktívne zapojilo aj ministerstvoživotnéhoprostredia. V spolupráci s OZ Cyklokoalícia pripravilo výstavu vizualizácií venovanú tematike cyklodopravy ako alternatívneho spôsobu prepravy. V piatok 16.9.2011 požiadali ministra ŽP o podporu a o podpísanie petície vyzývajúcej k sprístupnenia ostrova Sihoť v Bratislave pre verejnosť zástupcovia občianskeho združenia Bezpečné CykloSlovensko.

Európsky týždeň mobility potrvá do 22.septembra 2011 a vyvrcholí už tradične Dňom bez áut. Do minuloročného 9.ročníka tejto iniciatívy sa zapojilo rekordných 2 221 európskych miest a obcí zo 42 krajín, t.j. vyše 221 miliónov ľudí. Tohtoročný predpoklad účastníkov je ešte ambicióznejší. 

BRATISLAVA: Bicykle by podľa Nagya mohli vyriešiť dopravné problémy

Podľa ministra životného prostredia Nagya majú mať bicykle prednosť pred autami a dnes sľúbil občianskemu združeniu Bezpečné CykloSlovensko podporu v snahe o sprístupnenie ostrova Sihoť pre verejnosť

 

BRATISLAVA 16. septembra (SITA) – Riešením dopravných problémov v mestách by podľa ministra životného prostredia Józsefa Nagya mohla byť cyklodoprava. Ako uviedol, cyklisti by mali mať prednosť pred autami tak, ako ju majú autobusy či vlaky a podľa neho je nutné to aj legislatívne podložiť. O podporu dnes ministra požiadali zástupcovia občianskeho združenia Bezpečné CykloSlovensko. Požiadali ho tiež o podpísanie petície vyzývajúcej k sprístupnenia ostrova Sihoť v Bratislave pre verejnosť. Minister Nagy ich žiadosti vyhovel a petíciu podpísal. Občianske združenie petíciou žiada Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o sprístupnenie už existujúcich ciest a zároveň vyzýva magistrát hlavného mesta, aby zabezpečil súčinnosť pri zriadení cyklocesty na ostrove Sihoť.


Podľa Tomáša Peciara z Cyklokoalície by bicykel mal byť hlavným, nie alternatívnym dopravným prostriedkom. Ako povedal, bicykel je nielen najekologickejší, najlacnejší, najrýchlejší, ale aj najslobodnejší spôsob dopravy. Podľa viceprimátorky Petry Džerengovej-Nagyovej je bratislavský primátor Milan Ftáčnik Cyklokoalícii naklonený a práve viceprimátorka dostala podľa jej slov túto problematiku na starosť.


Oddnes do 1. decembra môžu priaznivci cyklodopravy ako alternatívneho spôsobu dopravy navštíviť výstavu vizualizácií a fotografií s názvom Možnosti a riešenia v oblasti využívania alternatívnych spôsobov dopravy v meste. Autorkou fotografií je Zora Paulíniová a vizualizácie robil Tony Antoniaci. Výstavu pripravilo ministerstvo životného prostredia s občianskym združením Cyklokoalícia a výstavu je možné vidieť vo vestibule ministerstva v pracovnom čase. Podľa Tomáša Peciara z Cyklokoalície výstava poukazuje na to, čo všetko sa dá v Bratislave realizovať. Ako dodal minister Nagy, ministerstvo sa bude snažiť aktivity podporiť a aktivistom sľúbil aj osobnú podporu.


Po prvý raz sa do Európskeho týždňa mobility zapojil aj rezort životného prostredia. Jeho témou je tento rok Alternatívna doprava a cieľom je upozorniť na problémy s neustálym nárastom počtu áut a následným vplyvom na životné prostredie a kvalitu života.

Cyklisti Nagymu: My neohrozíme pitnú vodu!

Minister životného prostredia József Nagy prijal dnes nečakanú návštevu. Skupinka nespokojných cyklistov ho navštívila na ministerstve s petíciou v ruku. Nagy nevzal nohy na ramená, ale bicykel do ruky a na problém sa išiel osobne pozrieť.

 

Skupinka vášnivých cyklistov sa rozhodla, že zoberie osud do vlastných rúk. Niektorí sa už nevedeli pozerať na to, ako sa už existujúca betónová cesta pre cyklistov nevyužíva. Cyklisti sa tak už z dávnych zaužívaných dôvodov nevedeli dostať bezpečne z Bratislavy(Karlovej Vsi) na Devín. Bránilo im v tom oznámenie o zákaze vstupu pre verejnosť na pôde BVS na ostrove Sihoť.

 

Vo svojej petícií tak žiadajú, aby boli odstránemé všetky prekážky pre činnosť, ktoré neohrozujú chránený vodný zdroj. Ak by sa tak stalo, mohli by sa bezpečne pohybovať na tejto betónovej trase.

Petíciu odniesli ministrovi

Nespokojná skupinka cyklistov sa tak rozhodla zamieriť priamo na ministerstvo za ministrom životného prostredia Józsefom Nagym, ktorý ich hneď prijal. Ministra nikto dlho prehovárať nemusel, práve naopak, v obleku, košeli a s bicyklom v ruke išiel skupinku podporiť.

 

Na miesto, ktoré je uzavreté železnou bránou spoločne povesili petičný plagát, ktorý hovoril o existujúcej petícií s textom: "Cyklisti neohrozia pitnú vodu!"

Skupina cyklistov, tak dúfa, že sa k nim pripojí oveľa viac ľudí a nezmyselnú zábranu zrušia a oni si tak budú môcť vychutnávať už existujúcu betónovú bezpečnú cyklotrasu.

Archív
Už o necelý mesiac bude Európsky týždeň mobility

Upozorniť na problémy s neustálym nárastom automobilovej dopravy a následným vplyvom na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Toto je hlavným cieľom jubilejného 10. ročníka celoeurópskej iniciatívy Európsky týždeň mobility (ETM), ktorej tohtoročnou témou je Alternatívna doprava. Začne sa už o 3 týždne, vo štvrtok 16. septembra 2011, vyvrcholí Dňom bez áut. Minister životného prostredia SR József Nagy vyzýva samosprávy slovenských miest a obcí, neziskové organizácie, občianske združenia, súkromný sektor, ako aj ďalšie organizácie a inštitúcie k zapojeniu sa do ETM. Aktivity realizované v rámci tejto iniciatívy sú určené pre občanov miest a obcí a ich cieľom je poskytnúť priestor pre predstavenie a popularizáciu alternatívnych spôsobov a druhov dopravy.
V mnohých európskych mestách už dnes môžeme vidieť, že ulice nepatria iba autám, ale predovšetkým cyklistom, verejnej doprave i chodcom. Týždeň mobility má za cieľ rozšírenie tohto trendu aj do ďalších európskych miest. Tohtoročná téma je v súčasnosti spoločensky veľmi aktuálna a zvýšenie využívania alternatívnych spôsobov dopravy môže priniesť nielen čistotu a poriadok v slovenských obciach a mestách, ale vie byť aj prínosom pre ochranu životného prostredia. Minister životného prostredia SR József Nagy je aktívnym priaznivcom nielen cykloturistiky, ale najmä cyklodopravy.

Ministerstvo životného prostredia SR sa do aktivít v rámci týždňa ETM tiež zapojí a pripraví niekoľko podujatí, medzi inými inšpiratívnu výstavu o možnostiach a riešeniach v oblasti využívania alternatívnych spôsobov dopravy v meste.

Európsky týždeň mobility potrvá v dňoch 16.-22.septembra 2011 a vyvrcholí už tradične Dňom bez áut. Do minuloročného 9.ročníka tejto iniciatívy sa zapojilo rekordných 2 221 európskych miest a obcí zo 42 krajín, t.j. vyše 221 miliónov ľudí. Tohtoročný predpoklad účastníkov je ešte ambicióznejší.
Viac informácií o ETM nájdete na: http://tyzdenmobility.sk/, http://www.mobilityweek.eu/


(zdroj: www.minzp.sk)
Krátka história bicyklov

Bicykel ako vynález vyzerá tak jednoducho, že ho pokladáme za úplnú samozrejmosť. Bicykle však existujú približne iba 165 rokov. Za jeho vynálezcu vtedy vlastne dreziny sa považuje Karl Friedrich Drais von Sauerbronn. Po ňom aj to pomenovanie - drezina. V roku 1813 Drais zostrojil štvorkolesové vozidlo a v roku 1817 dvojkolesové., ktoré bolo z dreva a malo aj kormidlo. Aby sa dalo na ňom voziť, musel sa človek striedavo odrážaž od zeme. Sedelo sa na ňom nepohodlne a nemalo brzdy. Vynález sa ale ujal.

 

Bolo to predovšetkým Anglicko, kde sa vozenie na drezine stalo vyhľadávaným športom, kde sa mu venovali mladí aj starí, muži i ženy. Vo viacerých európskych mestách sa dokonca organizovali preteky. Dnes sú to ľahké tvorkolesové dopravné prostriedky používané na železniciach, ktoré ešte možno s určitou dávkou šťastia vidieť ako sa na nej prevážajú predovšetkým zamestnanci, ktorí majú na starosti opravy a údržby železničných tratí.

 

V roku 1861 uzrel svetlo sveta aj prvý skutočný pedál a zrodil sa velociped. Francúzsky vynálezca Pierre Michaux (mišó) ich začal vyrábať vo svojej dielničke s veľkým predným kolesom, na ktorom boli pedále. Tieto stroje mali obrovský úspech a Michaux ich vyrábal čím ďalej tým viac. Vo svojej továrni zamestnával až 300 robotníkov. Vojna však prerušila jeho práce, napokon skrachoval a skončil v chudobinci. Aj napriek tomu to bol veľký pokrok, aj keď Angličania tomuto stroju posmešne hovorili boneshaker (kostitras). Svojou rýchlosťou bez problémov predstihol drezinu. Hovoria o tom pamätné preteky z roku 1868 pri Paríži. Prax ukázala, že čím je predné koleso väčšie, tým na jedno otočenie pedálov prejde väčšiu dráhu. Problém bol však v tom, že jeho ovládanie bolo komplikovanejšie, časté boli pády a vôbec to nebolo vhodné pre ženy. Prvým krokom ku skutočnému bicyklu však boli až prevody a to hneď dva a na prednom kolese. Prax ukázala, že vhodnými prevodmi možno predné koleso zmenšiť a zvýšiť tým rýchlosť aj bezpečnosť.

 

V roku 1885 sa ukázal na svetle sveta skutočne nízky a bezpečný bicykel. Konštruktéri William Sutton a John Starley (samozrejme Angličania) ho nazvali Rover Safety. V 80. rokoch 19. storočia ľudia iba krútili hlavou ako može tak nízky bicykel porážať tie s veľkým predným kolesom. Stále chýbali bezpečné brzdy a neexistovala voľnobežka. Preto aj jazda dole kopcom dala cyklistovi zabrať. Musel brzdiť pedálmi tak, že nasilu spomažoval ich chod nakoľko prevod bol pevný. Tento problém značne zjednodušil Angličan Bowden vynálezom axiálnej brzdy. Okolo roku 1898 sa už používal dvojrýchlostný prevod a ďalšie zdokonažovania a zlepšenie výbavy pokračovali až do prelomu 70. a 80. rokov minulého storočia keď sa objavili prvé horské bicykle.

 

<fotogaléria>

 

Chronologicky zoradená história bikov obrazom: /zdroj: www.mtbiker.sk
Drezina
Tzv. drezina, alebo "Hobby horse" z 1817
Kostitras
Známy kostitras - "boneshaker" z 1860
Velociped
Velocipéd z 1870
Star
Americká hviezda - "Star" z 1883
Bežný bicykel
Bežný bicykel - anglický "Ordinary cycle" z 1885
Dámsky bicykel
Asi prvý dámsky bicykel - 1897
Gritzner
Gritzner z 1910
Race bike
Závodný bicykel z roku 1908
Štvorbike
Bicykel pre štyroch - 1920
Junior bike
Juniorský bicykel z 1930
Trojkolka
Prvá trojkolka - paradoxne až 1930
Turistický bike
Prvý bicykel pre cykloturistiku - 1939
Skladačka
Skladačka pochádza až z 1966
Apache
Zajímavý koncept od apache - 1970

Viete správne jazdiť na bicykli?

26.05.2011

Viete správne jazdiť na bicykli?

Polícia vydala užitočné rady , ako správe a hlavne bezpečne jazdiť na bicykli. Poznáte všetky povinnosti cyklistu?

Neprípustné je jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť druhý bicykel, ručný vozík, zviera a predmety, ktoré ohrozia cyklistu a ostatných účastníkov cestnej premávky. Za zníženej viditeľnosti je cyklista povinný mať na sebe reflexné prvky, alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
Mimo obce musí mať cyklista ochrannú prilbu. Dieťa do 15 rokov je povinné, mať prilbu aj v obci. Ak je na bicykli sedadlo na prepravu dieťaťa (musí mať pevné podpery na nohy), iba osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov.
Tak ako vozidlá musia mať povinnú výbavu, tak aj bicykel musí spĺňať určité podmienky, aby mohli cyklisti bezpečne vyraziť na cesty. Základným pravidlom je vidieť a byť videný. V zadnej časti bicykla musí byť umiestnené červené odrazové sklo. Môže byť nahradené odrazovými materiálmi na odeve alebo obuvi cyklistu. Nad povrchom predného kolesa musí byť biele odrazové sklo. Odrazové sklá oranžovej farby musia byť na oboch stranách pedálov a na lúčoch kolies. Riadne osvetlenie je dôležité počas jazdy za zníženej viditeľnosti! Vpredu biele svetlo, prípadne biele prerušované svetlo s účinnosťou do 20 metrov. Vzadu červené svetlo (aj prerušované), môže byť kombinované so zadným červeným odrazovým sklom. Bicykel musí byť vybavený dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami, konce rúrok riadidiel musia byť ukončené zátkami alebo rukoväťou. Bicykel môže byť vybavený aj blatníkmi prekrývajúcimi celú šírku pneumatiky, krytom reťaze, pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa a nosičom batožiny.
Podľa zákona hrozí pokuta vo výške 30 eur cyklistom, ktorí na sebe nemajú reflexné prvky za zníženej viditeľnosti. Za jazdu mimo obce bez ochrannej prilby hrozí pokuta 10 eur. Najvyššia pokuta 60 eur hrozí cyklistom ak ohrozujú iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka alebo psa a iných predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla. Oveľa vyššie sankcie hrozia cyklistom, jazdiacim pod vplyvom alkoholu.


(zdroj: www.expres.sk)

Bezpečná jazda na bicykli

Súčasná hustota cestnej premávky je tak veľká, že bicyklovanie sa stáva veľmi nebezpečné!
Preto, ak sa dá, na bicyklovanie treba využívať cesty a chodníky pre cyklistov, poľné cesty, lesné cesty a bočné cesty, ktoré sú menej frekventované.
Osoba mladšia ako 10 rokov môže po verejných komunikáciach s výnimkou lesných ciest, poľných ciest a obytných zón jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá na bezpečný dohľad.
Základné zásady bezpečnej jazdy na bicykli:

 • na bicykli sa jazdí pri pravom okraji vozovky, na cestách a chodníkoch pre cyklistov sa jazdí vpravo
 • cyklista počas jazdy používa ochrannú prilbu
 • cyklisti jazdia jednotlivo za sebou a s dostatočným odstupom
 • pri zníženej viditeľnosti sa nesmie jazdiť bez osvetlenia bicykla
 • cyklista pri jazde musí mať nohy na pedáloch

zväčšit
Vzorný cyklista používa cyklistickú prilbu a jazdí opatrne a podľa predpisov, ktoré platia pre účastníkov cestnej premávky.
Cyklista nesmie:

 • jazdiť bez držania riadidiel
 • držať sa iného vozidla, motocykla alebo iného cyklistu
 • prevážať druhý bicykel
 • ťahať ručný vozík (káru)
 • venčiť psa
 • prevážať predmety, ktoré by neumožňovali bezpečné vedenie bicykla alebo ohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky
 • na jednomiestnom bicykli prevážať druhú osobu

zväčšit
Nebezpečný a nezodpovedný cyklista vozí kamaráta na "rúre", jazdí bez držania riadidiel, venčí psa, nemá cyklistickú prilbu, jazdí stredom cesty...to je zahrávanie sa so životom!

Osoba staršia ako 15 rokov môže prevážať na bicykli dieťa do veku 10 rokov, ak bicykel je vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy.

(zdroj: www.zachranari.sk)
Viac archív >>>